lagers - Vlaanderen
Blank
Homepagina consumenten
Copyright
Onze organistatie
De redactie
Privacy Policy
Gastenboek Slagers - Vlaanderen
Aanvraag toegang voor slagers tot het forum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie

Artikel 1: Algemeenheden.

1. De hieronder omschreven algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ter beschikking gestelde diensten van het ledenforum Slagers - Vlaanderen.

2. Er bestaan 2 (twee) formules om toegang te krijgen tot het privaat gedeelte van Slagers- Vlaanderen. (Dit om de kosten en de werking van Slagers-Vlaanderen te dragen)

punt  A. Toegang voor 1 (één) jaar tot het privaat gedeelte (forum) voor de prijs van € 15. inclusief BTW ( U opteerde voor deze formule )

punt  B. Vermelding van uw slagerij voor 1 (één) jaar op het publiek gedeelte voor de prijs van € 50 inclusief  BTW maar inclusief gratis toegang tot het privaat gedeelte (forum).
(
Gebruik dan het andere formulier via de rubriek slagers)

3. Slagers - Vlaanderen is gerechtigd haar tarieven aan te passen aan het indexcijfer en aan te vullen indien dit nodig zou blijken voor eventuele extra diensten voor de goede werking van het bedrijf.

4. Wijzigingen zijn dan ook van toepassing voor de al gesloten overeenkomsten.

5. De aanpassing van de prijs en buiten de in punt artikel 1 punt 3 vermelde aanpassingen zal met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking per brief of per e-mail van de eventuele wijziging toegepast worden. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst van zijn kant ontbinden. Dit gebeurt via een aangetekend schrijven.
De daaruit volgende ontbinding gaat in op de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden.

6. De aangeslotene(n) is (zijn) niet gemachtigd de rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke van Slagers - Vlaanderen.

7. Bij een gerechtelijke uitspraak waarbij één of ander artikel van deze voorwaarden nietig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Vervolgens zal Slagers - Vlaanderen en de aangeslotene(n) in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de teniet gedane, dan wel vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.  

Artikel 2: Verlenen van de toegang tot het forum.

1. Indien akkoord met de algemene voorwaarden door het aanvinken van het voorziene vakje in het aanvraagformulier.

2. Het verlenen van de toegang tot het forum zal gebeuren na betaling van de toegezonden factuur en binnen de 15 (vijftien) dagen naargelang de aanvragen die in wacht staan ter afhandeling.

3. Na ontvangst van de bevestiging via de link in de door ons bezorgde e-mail ter confirmatie, zal de aangeslotene(n) onmiddelijk toegang hebben met gebruik van zijn opgegeven nickname en wachtwoord in het aanvraagformulier.

Artikel 3: Annulering van de aanvraag.

1. Bij annulering door de aanvrager na aanvaarding en bevestiging van de algemene voorwaarden , zal Slagers - Vlaanderen gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 50 % op de prijs, vermeerderd met een vergoeding voor de door Slagers - Vlaanderen reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten. Indien er een voorschot betaald werd, wordt dit in elk geval volledig ingehouden als schadevergoeding. 

Artikel 4: Duur van de overeenkomst

1. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur, kan door elk der partijen uitsluitend schriftelijk, per reguliere post worden opgezegd tegen het einde van de omschreven aansluitingsdatum, maand en jaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien op vervaldatum geen bericht is toegekomen op Slagers - Vlaanderen wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor één daaropvolgend kalenderjaar.

Zie staatsblad nieuwe wetgeving van 25 APRIL 2007
Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, betreffende de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur (1)

2. Opzegging dient steeds schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Het moment waarop Slagers - Vlaanderen de opzegging ontvangt wordt beschouwd als opzegdatum.

 
Artikel 5: Materialen en ter beschikking gestelde goederen.

1. Beeldmateriaal of teksten, die door de aangeslotene(n) worden geleverd op diskette, papier of eender welke andere drager en die dienen ter ontwikke­ling van producten of diensten door Slagers - Vlaanderen, moeten niet terug bezorgd worden, tenzij an­ders­lui­den­de schriftelijke bepaling.

2. De opdrachtgever vrijwaart Slagers - Vlaanderen voor elk beroep van derden betreffende de werken, documenten, informatie of elementen die zijn geleverd ter uitvoering van de opdracht door Slagers - Vlaanderen.

3. Het ter beschikking gestelde beeldmateriaal, logo’s, teksten en aanverwante door de aangeslotene(n) zijn niet auteursrechtelijk beschermd of de opdrachtgever heeft de daar bijhorende procedure gevolgd en rechten verkregen of in zijn bezit.

4. De opdrachtgever ontslaat Slagers- Vlaanderen uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid bij gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies van goederen die door hem ter beschikking werden gesteld van Slagers - Vlaanderen door om het even welke reden.

Artikel 5: Klachten - aansprakelijkheid.

1. Slagers - Vlaanderen zal zich inspannen om haar diensten zo snel mogelijk, technische vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal Slagers - Vlaanderen echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar ter beschikking gestelde diensten. Zie disclaimer op de website onder de rubriek redactie Slagers – Vlaanderen.

2. Slagers - Vlaanderen is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de aangeslotene(n) ter beschikking worden gesteld.

3. De aangeslotene(n) blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde informatie die is gepubliceerd op de website van Slagers – Vlaanderen.

4. De Aangeslotene(n) vrijwaart Slagers - Vlaanderen voor alle aanspraken van derden.

5. Slagers - Vlaanderen is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt met opzet van Slagers - Vlaanderen.

6. Slagers - Vlaanderen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Slagers - Vlaanderen is uitgegaan van door de aangeslotene(n) verstrekte onjuiste en/of onvolledige aangebrachte gegevens.

7. Indien een klacht gegrond is zal Slagers - Vlaanderen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen gespecificeerd in volgende paragraaf.

 • Indien Slagers - Vlaanderen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt tot:
 • Terugbetaling van het factuurbedrag.
 • In geval van dienstverlening: het bedrag van het overeengekomen honorarium.

8. Bij staken van diensten door Slagers - Vlaanderen zal de opdrachtgever geen schadevergoeding kunnen eisen.

Artikel 6: In geval van overmacht.

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen vanSlagers - Vlaanderen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor Slagers - Vlaanderen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. IndienSlagers - Vlaanderen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voldaan zou hebben, dan is Slagers - Vlaanderen gerechtigd het al geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren en is aangeslotene(n) gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

4. Wijzigingen in de gegevens van de aangeslotenen(n) dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Slagers - Vlaanderen. Indien de aangeslotene(n) hierin verzuimt, is de aangeslotene(n) aansprakelijk voor eventuele schade die Slagers - Vlaanderen als gevolg daarvan lijdt. (Opzoekingswerk naar adresgegevens of andere wijzigingen.)

Artikel 7: Facturen.

1. De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen op de bankrekening van Slagers - Vlaanderen, die op de facturen wordt vermeld.

2. Bij elke niet betaalde factuur zal een intrestvoet verschuldigd zijn van 1,5 % per maand op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder aanmaning, door het louter verstrijken van de termijn van 14 dagen na factuurdatum. Voor de berekening van de intresten zal elke begonnen maand beschouwd worden als een volledige maand. Op de vervallen intresten van één jaar zal eveneens een gelijke intrestvoet verschuldigd zijn.

3. Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen Slagers - Vlaanderen op de aangeslotene(n) onmiddellijk invorderbaar.

4. Voorts is aangeslotene(n) gehouden Slagers - Vlaanderen te vergoeden alle kosten, die Slagers - Vlaanderen maakt ter incasso van de openstaande bedragen in het bijzonder:

 • declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voorzover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus; de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15 % van de
  hoofdsom deze zaak met een minimum van 125 EURO.
 • de kosten van faillissementsaanvraag, evenals opslagkosten ingeval van opschorting van levering.
 • Slagers - Vlaanderen hoeft niet aan te tonen dat geclaimde kosten
  voor inning door Slagers - Vlaanderen zijn gemaakt.

5. Bij te late betaling behoudt Slagers - Vlaanderen zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren en de webpagina van de betrokkene onmiddelijk te verwijderen van de website van Slagers - Vlaanderen.

6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de aangeslotene(n), dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Intellectuele rechten.

1. Behoudens andersluidend beding, blijft Slagers - Vlaanderen alleen titularis van de auteursrechten en naburige rechten op de, in kader van de haar toevertrouwde opdracht, uitgevoerde werken en prestaties zoals software, grafisch materiaal, ontwerp van websites, concepten, adviezen, rapporten, enz….
Ze blijven het onvervreemdbaar eigendom van Slagers - Vlaanderen en mogen zonder schriftelijke toestemming op geen enkele wijze worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voor­werp uitmaken van de overeenkomst.
Noch mogen ze worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door Slagers - Vlaanderen bij derden ingekochte producties blijft eigendom van deze derden.

2. Slagers - Vlaanderen is gerechtigd de werken en prestaties, die hij voor de aangeslotene(n) uitvoerde, te vertonen aan potentiële nieuwe leden via zijn website onder de domeinnaam www.slagers-vlaanderen.be tenzij anders is overeengekomen in een schriftelijke overeenkomsten tussen partijen.

3. Bij elk gebruik van de geleverde werken en prestaties door Slagers - Vlaanderen, dient er een bronvermelding te zijn van Slagers - Vlaanderen.

4. Slagers - Vlaanderen behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8: Geschillen.

1. Zo een minnelijke regeling ingeval van een geschil uitgesloten is, zijn de rechtban­ken van het gerechtelijke arrondissement Gent(B) bevoegd, onverminderd het recht van Slagers - Vlaanderen om te opteren voor de bevoegdheid van de rechter van de woonplaats of de zetel van de aangeslotene(n).

2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Bij een conflict van verschillende rechtsregels in de tijd, geldt het recht dat van toepassing was op het ogenblik dat de litigieuze verbintenis uitgevoerd werd of diende uitgevoerd te worden.

Artikel 9: Slagers – Vlaanderen.

 • Is een afdeling van Vermaele Projects.
  Ingeschreven onder name:
  Overige diensten aan personen en verlenen van advies.
 • Bedrijfsnummer: BE 0873.834.792
 • Contact en hoofdzetel: hier onderaan vermeld.
afdrukken hier  >> Algemene voorwaarden afdrukken <<  afdrukken hier

Akkoord met de algemene voorwaarden van Slagers-Vlaanderen
Formule 15 €
 
Niet akkoord met de algemene voorwaarden
Ik wacht even.

Logo klein

 
Footer
Samenwerking met de Slagersbond van Gent en omliggende

Vermaele Projects - Studio webdesign Contacteer ons hier! Ontwerp & Design Contacteer ons hier